Има ли маркетинг в „Съвременният дизайн на образователната услуга във висшето училище“?

Наскоро видях, че онлайн книжарницата „Хеликон“ е изключила „Съвременният дизайн на образователната услуга във висшето училище“ от раздел „маркетинг“ и е оставила под монографията категориите „методика и педагогика“ и „учебна литература“.

По този повод за мен е важно да напиша следното:

„Съвременният дизайн на образователната услуга във висшето училище“ е разработка, която основавам на маркетинговата парадигма. В книгата разглеждам „дизайн на услугата“ като елемент от маркетинговото управление на коя да е услуга. Изборът ми на образованието – като сектор на услуга или като индустрия – е, за да поставя проблематиката в практически контекст, за който имам данни и познавам отвътре.

„Дизайн на услугата“ е проблем, който в маркетинга започваме да решаваме още при първото „П“ – „продукт“ – от 8П маркетинг микс рамката на услугите, където го определяме като „формат на услугата“. При това „дизайнът на услугите“ е и неразделна част от теорията и практиката на маркетинговото управление на услугите. Днес маркетолозите и маркетьорите го извеждат  в самостоятелен курс, респ., дейност, защото е ключов и за определянето на т. нар. „предложение за стойност“, както и за добавянето на стойност към услугата.

В монографията приемам висшето училище като организация доставчик на образователната услуга и изследвам дизайна на предоставяната услуга предвид три от изграждащите го елементи  – и съставни части – на маркетинговия микс на услугите, а именно:

  1. процес (process) – най-вече на „линията на взаимодействието“ на клиента с услугата, т.е. взаимодействието на студента с услугата както по време на академичното занятие, така и на предоставянето на курс за семестър,
  2. предметна среда (physical environment and evidence) – материалната база и
  3. персонал (people) – участието на преподавателите, вкл. практиците извън академията, и административния състав в услугата, потребители  и присъстващи – ролята на студентите в производството и потребяването на услугата).

Предлагам и четири сценария, които насочвам към м а р к е т и р а н е т о на образователната услуга на висшето училище. Сценариите развивам с помощта на личностен анализ на студента (клиента) предвид двата параметъра: 1) очаквания на студента от предоставената по време на занятието услуга (или разликата между удовлетвореността, респ. качеството, и възприемането на услугата) и 2) алтернативна стойност на занятието за студента. Чрез сценариите за дизайн на услугата развивам хипотезата за включването на студента в съ-създаването на стойност в обучението (предоставянето на услугата), предназначено за самия него.

Все маркетингови похвати!

 N.B. В практически контекст можех да развия „дизайна на услугата“ и чрез заглавието „Съвременният дизайн на денталната услуга“, ако имах достатъчно данни, достъп до мениджмънта на дентална клиника или познавах бранша отвътре.

Have your say